Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach została powołana na mocy Zarządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki dnia 31 grudnia 1979 r. i od stycznia 1980 r. rozpoczęła swoją działalność. Z inicjatywy ówczesnych władz Miasta i Gminy Myślenice, na potrzeby organizującej się szkoły muzycznej wykupiono budynek przy ulicy Ogrodowej (obecna Pardyaka), przekazano fundusze na prace adaptacyjne będącego w stanie surowym obiektu i wyposażono sale lekcyjne. W skróconym roku szkolnym 1979/80 naukę rozpoczęło 74 uczniów, pod czujnym okiem 8 pedagogów. Pierwsi absolwenci opuścili progi szkoły w czerwcu 1982 roku.
  PSM I st. od początku swego istnienia borykała się z problemami lokalowymi, dlatego zajęcia chóru, jak i uroczystości szkolne od 1985 roku odbywały się m. in. w salach Miejskiego Domu Kultury.
  Rok szkolny 1985/86 to tragiczny rok w dziejach szkoły. W nocy z 30/31 grudnia 1985 roku miał miejsce pożar, który strawił doszczętnie kilka sal lekcyjnych, nie szczędząc zniszczeń w całym obiekcie. Wskutek zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do dnia 10 stycznia 1986 roku. Ocalały majątek szkoły ewakuowano do miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, Miejskiego Domu Kultury i szkoły w Jaworniku, a w zniszczonym pożarem budynku PSM podjęto niezwłocznie prace remontowe. Trudna sytuacja, która dotknęła dyrektora, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów i ich rodziców zaniepokojonych losami szkoły, spotkała się ze zrozumieniem społeczności myślenickiej, która pospieszyła natychmiast z pomocą zagrożonej placówce. Dzięki wspaniałomyślności dyrektorów: L. O. w Myślenicach - Stanisławy Żelaznej i MDK - Jana Koczwary, użyczających sale w zarządzanych przez nich obiektach dla potrzeb szkoły muzycznej, dnia 12 stycznia 1986 roku wznowione zostały zajęcia dydaktyczne. Mimo zmian lokalowych zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe przebiegały zgodnie z planem, a w kronice szkolnej zanotowano nawet utworzenie orkiestry szkolnej, której pierwszym dyrygentem została Ewa Dworzaczek.
  Prace remontowe w zniszczonym budynku szkoły zakończono we wrześniu 1987 roku. Powód do zadowolenia był szczególny, bowiem nauczyciele i uczniowie rozpoczęli naukę w odnowionym budynku, a szeregi kadry pedagogicznej zasilili kolejni absolwenci rodzimej szkoły.
  Na przestrzeni 20 lat myślenicka Szkoła Muzyczna rozwijała się - powstawały nowe klasy instrumentów, rozszerzała się kadra nauczycielska, przyjmowano coraz więcej uczniów, rosło zatem zapotrzebowanie na sale lekcyjne do prowadzenia zajęć. Szczególnie uciążliwy był brak dużej sali na zajęcia chóru i orkiestry.
  16 czerwca 2002 roku w MOK odbył się uroczysty koncert pożegnalny dyrektora Stanisława Dziurdzi. W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora PSM I stopnia w Myślenicach CEA powołało mgr Izabelę Wota, która przejęła obowiązki z dniem l września 2002 roku.
  W październiku 2003 roku dokonano zamiany obecnego budynku szkoły przy ul. Pardyaka 2 na budynek przy ul. Zdrojowej 16. Przeprowadzka do nowej siedziby szkoły trwała od 13 do 25 października 2003 roku - w tym czasie zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone. W prace adaptacyjne włączyli się wszyscy pracownicy szkoły oraz chętni rodzice, co przyczyniło się do wznowienia zajęć w dniu 27.10.2003 roku. Nowy budynek otworzył większe możliwości edukacyjne dla pedagogów i uczniów. Każdy nauczyciel posiada własną salę lekcyjną, Sala Kameralna umożliwia organizowanie koncertów, audycji i przesłuchań oraz prowadzenie zajęć grupowych: chóru, orkiestry, zespołów kameralnych, prób przed koncertami.
  Oficjalne otwarcie nowej siedziby szkoły przy ul. Zdrojowej 16 datuje się na 17 stycznia 2004 roku.
  Większe lokum już w pierwszych miesiącach użytkowania zaowocowało rozszerzeniem działalności kulturalnej szkoły, nawiązaniem współpracy z krakowskimi szkołami muzycznymi. Koncerty Jubileuszowe, Noworoczne, Doroczne, Absolwentów, Kolęd i Pastorałek, koncerty umuzykalniające w różnych instytucjach i placówkach oświatowych na terenie powiatu myślenickiego stały się częścią planu dydaktyczno - wychowawczego. Uczniowie prezentują się rok rocznie przed lokalną publicznością w ramach "Dni Myślenic", Festiwalu "Anioły", Festiwalu Kultury Lokalnej "Nasi", Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Od 1999 roku uczniowie i nauczyciele PSM biorą udział w oprawie muzycznej Mszy św. w Kościele p. w. NNMP w Myślenicach w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej. Naszą obecność dostrzegają władze Miasta i Gminy Myślenice, Klub Inteligencji Katolickiej, Myślenicki Ośrodek Kultury, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, co ma odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach kierowanych na ręce Dyrektora Szkoły, a nasze osiągnięcia artystyczne opisywane są od wielu lat w prasie: "Gazeta Myślenicka'; "Dziennik Polski'; "Gazeta Krakowska”.
  W roku szkolnym 2004/2005 obchodziliśmy jubileusz 25 - lecia istnienia szkoły. Podczas tego jubileuszu nastąpiła historyczna i ważna chwila dla całej społeczności szkoły – nadanie imienia Ludomira Różyckiego – kompozytora, który część swojego życia spędził w Osieczanach - niedaleko Myślenic.
  Kolejnym ważnym dla szkoły wydarzeniem było powołanie we wrześniu 2007 r. na stanowisko dyrektora mgr Jolanty Antkiewicz, a w listopadzie 2007 r. wicedyrektora, którym została mgr Agnieszka Tyrała.
  Do dnia dzisiejszego szkołę ukończyło około 800 uczniów. Niektórzy z nich powrócili do szkoły jako nauczyciele. Ukończenie naszej szkoły daje uprawnienia do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych wyższego szczebla. Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę w Szkołach Muzycznych II stopnia, Gimnazjach Muzycznych, czy Państwowych Ogólnokształcących Szkołach Muzycznych II stopnia, a później Akademiach Muzycznych.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych