Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  1.Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć muzyczną.
  2.Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności. W roku 2020/2021 wniosek składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariatpsm@op.pl. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.psm.myslenice.pl w zakładce „Dla kandydatów”.
  3.Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I rodzic kandydata składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, najpóźniej w dniu wyznaczonego badania przydatności. W § 2 regulaminu rekrutacji zostały zawarte szczegółowe warunki dostarczenia tego zaświadczenia w późniejszym terminie.
  4.Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia.
  5.Naukę prowadzimy w dwóch cyklach kształcenia: sześcioletnim i czteroletnim.
  6.O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz nie więcej niż 10 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
  7.O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
  8.Test badania przydatności muzycznej odbywa się w okresie od 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin testu kandydaci ustalają w sekretariacie szkoły.
  9.Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Komisja Rekrutacyjna do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
  10.Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne, chór, orkiestra i zespoły instrumentalne odbywają się w grupach.
  11.Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
  12.Nasza szkoła zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych